Dnes má meniny: Ľuboš,Ľubor Zajtra: Vladislav

Hrad Revište na facebooku

Hrad Revište » Združenie » Stanovy

Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

 

Naši partneri:


Podporujú nás:

Stanovy združenia

Združenie na záchranu hradu Revište (ďalej len ZnZHR) je v súlade so zákonom č.83/1990 zb. o združovaní občanov v  znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Revište.

 

Stanovy Združenia na záchranu hradu Revište


I.
Základné ustanovenia

1. Názov združenia: Združenie na záchranu hradu Revište (ďalej len „ZnzhR“).
2. Sídlo združenia: Františka Hečku 21,  966 81 Žarnovica
3. Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami ZnzhR.

II.
Charakteristika, poslanie a ciele

1. ZnzhR je mimovládna a  apolitická organizácia neziskového charakteru, ktorej poslaním je záchrana a pravidelná údržba národnej kultúrnej pamiatky hrad Revište.
2. ZnzhR združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o záchranu kultúrneho dedičstva.
3. ZnzhR organizuje a zastrešuje výskumné a záchranné práce.
4. ZnzhR úzko spolupracuje s ďalšími organizáciami s podobným zameraním.
5. ZnzhR vykonáva publikačnú a edičnú činnosť pomocou dostupných nosičov.

III.
Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby vo veku od 18 rokov a právnické osoby.
2. Členovia ZnzhR sú:
a) riadni,
b) čestní.
3. Riadne členstvo vzniká:
a) prejavením slobodnej vôle žiadateľa o členstvo,
b) aktívnou činnosťou a účasťou na akciách organizovaných ZnzhR,
c) odsúhlasením prihlášky žiadateľa o členstvo správnou radou.
4. Čestné členstvo vzniká návrhom členov správnej rady, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie a súhlasom dotknutej osoby.
5. Práva riadneho člena sú:
a) voliť a byť volený za členov správnej rady a výkonného riaditeľa ZnzhR,
b) byť informovaný o stave a činnostiach ZnzhR,
c) používať majetok ZnzhR počas akcií organizovaných ZnzhR za účelom, na ktorý je určený,
d) kedykoľvek vystúpiť zo ZnzhR.
6. Povinnosti riadneho člena sú:
a) dodržiavať stanovy ZnzhR,
b) aktívne sa zúčastňovať akcií organizovaných ZnzhR,
c) platiť členský príspevok stanovený správnou radou,
d) obhajovať a propagovať činností ZnzhR,
e) zúčastniť sa valného zhromaždenia minimálne raz ročne.
7. Zánik riadneho alebo čestného členstva:
a) slobodným vystúpením člena zo ZnzhR,
b) vylúčením člena rozhodnutím správnej rady,
c) smrťou člena,
d) zánikom ZnzhR.
8. Všetci členovia ZnzhR pracujú na vlastné riziko a sú povinný používať dostupné pracovné ochranné prostriedky. V prípade úrazu člena alebo spôsobenia úrazu tretej osobe nenesie združenie za toto konanie žiadnu zodpovednosť.

IV.
Orgány združenia

1. Orgány ZnzhR sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Správna rada,
c) Predseda.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ZnzhR, ktoré sa schádza najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými riadnymi členmi ZnzhR a zvoláva ho správna rada. Hlasovanie za uznesenie sa považuje za platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina z prítomných riadnych členov ZnzhR. Na schválenie uznesenia o zániku ZnzhR, resp. pričlenení k inému združeniu je potrebné získať súhlas 2/3 väčšiny všetkých riadnych členov ZnzhR. Každý riadny člen má pri hlasovaní jeden hlas.
3. Práva a povinnosti valného združenia:
a) voliť a odvolávať členov správnej rady a predsedu ZnzhR,
b) voliť zapisovateľa a overovateľa zápisnice daného valného zhromaždenia,
c) prerokúvať a schvaľovať plán činností, rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu ZnzhR,
d) meniť a dopĺňať stanovy ZnzhR,
e) rozhodovať o zániku ZnzhR.
4. Správna rada je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť ZnzhR v období medzi rokovaniami valného zhromaždenia. Správna rada má 4 členov, ktorých volí valné zhromaždenie, pričom funkcia člena správnej rady je časovo neobmedzená. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa rokovania zúčastnia aspoň jej 3 členovia. Hlasovanie za uznesenie sa považuje za platné, ak zaň hlasovala 2/3 väčšina z prítomných členov správnej rady. Za člena správnej rady môže byť zvolený každý riadny člen ZnzhR. Správnu radu zvoláva aspoň raz ročne predseda.
5. Práva a povinnosti správnej rady:
a) zvolávať valné zhromaždenie aspoň raz za kalendárny rok,
b) rozhodovať o prijatí, resp. neprijatí žiadateľa o členstvo v ZnzhR,
c) pripravovať plán činností, rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu ZnzhR a predkladať ich na rokovania valného zhromaždenia,
d) navrhovať kandidáta na udelenie čestného členstva
6. Predseda je štatutárny zástupca ZnzhR, ktorého zaväzujú schválené uznesenia valného zhromaždenia a správnej rady. Tieto orgány ZnzhR vykonávajú taktiež dohľad nad funkciou predsedu, pričom funkcia je časovo neobmedzená. Za predsedu môže byť zvolený každý riadny člen ZnzhR.
7. Práva a povinnosti predsedu:
a) predsedať valnému združeniu a správnej rade,
b) navrhovať zapisovateľa a overovateľa zápisníc z rokovaní valného zhromaždenia a správnej rady,
c) podieľať sa na tvorbe plánu činností, rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výročnej správy ZnzhR,
d) možnosť vzniesť jednorazovú námietku proti konkrétnemu uzneseniu schválenému valným zhromaždením alebo správnou radou, pričom takúto námietku môžu tieto orgány združenia následne prijať, resp. odmietnuť opakovaným hlasovaním o danom uznesení.

V.
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, s ktorým má právo hospodárenia.
2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.
3. Prípadné cestovné náhrady a diéty sú poskytované externým spolupracovníkom na základe rozhodnutia správnej rady.
4. Každý člen ZnzhR sa zaväzuje, že jemu zverený hmotný majetok nebude úmyselne poškodzovať a bude s ním narábať v súlade s účelom, na ktorý bol majetok určený.
5. Ďalší majetok ZnzhR tvoria:
a) členské príspevky,
b) dotácie, granty a dary,
c) príjmy z hospodárskej činnosti, čím sa rozumie vydávanie kníh, brožúr, časopisov, novín, letákov a ďalších tlačovín, uverejňovanie reklamy v týchto materiáloch, publikačná činnosť a rozširovanie literatúry, predaj vlastných propagačných materiálov s tematikou súvisiacou s poslaním organizácie a sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb, ktoré budú použité na dosiahnutie cieľov Združenia a v súlade s právnymi predpismi,
d) výnosy vlastného majetku.
6. S vlastnými a zverenými finančnými prostriedkami hospodári ZnzhR efektívne a v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.

VI.
Zánik združenia

1. ZnzhR zaniká:
a) zlúčením s iným občianskym združením,
b) dobrovoľným rozpustením.
2. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním 2/3 väčšinou všetkých riadnych členov ZnzhR. Správna rada následne rozhodne o prechode majetkových práv ZnzhR na iný subjekt s podobným zameraním. V prípade dobrovoľného rozpustenia ZnzhR vymenuje správna rada likvidátora, ktorý v prvom rade vyrovná záväzky ZnzhR a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia správnej rady. Likvidátor oznámi zánik ZnzhR a likvidáciu jeho majetku do 15 kalendárnych dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (MV SR).


VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Záväzný výklad stanov ZnzhR vykonáva správna rada konsenzom všetkých členov.
2. Zmena stanov združenia bola prerokovaná a schválená valným zhromaždením ZnzhR dňa 25. 2. 2015 v zmysle pôvodných Stanov ZnzhR. Nové Stanovy ZnzhR nadobúdajú účinnosť dňom registrácie zmeny stanov na MV SR. Zároveň týmto dňom zaniká sekretariát ako orgán ZnzhR. Ostatné orgány ZnzhR spravujú ZnzhR v zmysle nových stanov až do konania nasledujúceho valného zhromaždenia. Toto valné zhromaždenie zvolí nové alebo potvrdí súčasné personálne obsadenie orgánov ZnzhR.


V Revištskom Podzámčí, dňa 25.2.2015